Aviso legal

AVISO LEGAL

Este Aviso Legal regula o uso do sitio web www.patatasconde.com (en adiante, o “Sitio Web”) que a empresa, Patatas Conde, S.L., pon a disposición de calquera usuario (en adiante “o Usuario”). Por medio do Sitio Web, os Usuarios poden acceder á información dos servizos ofrecidos por Patatas Conde, S.L., así como aos eventos e novidades da corporación (en adiante, “os Contidos”).

I. Usuarios e datos informativos

De acordo co deber de información estipulado no artigo 10 da Lei 34/2002 de 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, comunicámoslle os datos identificativos do titular do sitio web, esixidos por referida norma:

 • Denominación Social: Patatas Conde, S.L.
 • C.I.F.: B32034423.
 • Enderezo: Ctra. Nac. 525, Km. 200
 • C.P. e Localidade: 32630 Xinzo de Limia
 • Provincia: Ourense
 • Teléfono: 988 462 477
 • Correo electrónico: info@patatasconde.com
 • Dominio: www.patatasconde.com
 • Rexistro Mercantil: Ourense. Tomo 120, Libro 42, sección 2ª, folio 13, folla 1375

A persoa que acceder e/ou usar o Sitio Web recibirá a condición de Usuario e, desde ese momento, aceptará plenamente e sen ningunha reserva as presentes condicións xerais. A presente información conforma e regula as condicións de uso, as limitacións de responsabilidade e as obrigas que asumen e se comprometen a respectar os usuarios da páxina web, que se publica co nome www.patatasconde.com, e dos distintos portais de internet da súa propiedade (en adiante, os “Usuarios” e o “Portal”).

II. Uso do Sitio Web, os seus servizos e Contidos

O Usuario comprométese a utilizar o Sitio Web e os contidos de acordo coas leis e as presentes Condiciones Xerais (e as súas posteriores modificacións), así como cos bos costumes de Internet xeralmente aceptados e a orde pública. O Usuario desistirá de utilizar a Páxina se non estiver conforme coas cláusulas e condicións de uso deste Aviso Legal. Patatas Conde, S.L. poderá establecer limitacións e/ou condicións adicionais para usar e/ou acceder ao Sitio Web e/ou aos Contidos, que deberán de ser observadas polos Usuarios en todo caso.

Igualmente, o Usuario comprométese a non:

 • Utilizar os Contidos con fins ilícitos, prohibidos, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma puideren danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización do Sitio Web, os equipos informáticos ou os documentos, ficheiros e toda clase de contidos gardados en calquera equipo informático propiedade de Patatas Conde, S.L., ou de terceiros.
 • Reproducir, copiar, distribuír, pór a disposicións ou de calquera outra forma comunicar (incluído por medio de correo electrónico), transformar ou modificar os Contidos, a menos que se dispuxer da autorización expresa do titular dos correspondentes dereitos ou isto resulte legalmente permitido.
 • Obter ou intentar subtraer os Contidos.
 • Vulnerar os dereitos de Patatas Conde, S.L., ou dos lexítimos titulares dos contidos.
 • Utilizar os Contidos para fins comerciais ou publicitarios, distintos dos expresamente permitidos.

III. Propiedade intelectual e industrial

Toda a información contido no Sitio Web, incluído calquera tipo de contido, texto, imaxe, deseño gráfico ou código en linguaxe HTML, JAVA, JavaScript ou ActiveX, entre outros, é propiedade intelectual, cuxa titularidade corresponde a Patatas Conde, S.L., e/ou a terceiros. Dita propiedade intelectual e industrial está protexida pola lexislación nacional e internacional sobre propiedade intelectual e industrial. O Usuario deberá de respectar en todo momento tódolos dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre o Sitio Web, titularidade de Patatas Conde, S.L., ou de terceiros.

Por medio destas Condicións Xerais, non se cede ningún dereito de propiedade intelectual ou industrial sobre o Sitio Web nin sobre os Contidos, marcas, nomes comerciais e/ou signos distintivos que aparecen no Sitio Web, quedándolle expresamente prohibidos ao Usuario a reprodución, transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición, extracción, reutilización, reenvío ou a utilización de calquera natureza, por calquera medio ou procedemento, de calquera deles, agás nos casos cando estiver legalmente permitido ou for autorizado polo titular dos correspondentes dereitos.

O uso non autorizado dos artigos e información contida no Sitio Web pode supor a violación da lexislación sobre propiedade intelectual ou industrial e doutras leis aplicábeis. Calquera infracción destes dereitos pode dar lugar aos procedementos extraxudiciais ou xudiciais civís ou penais que corresponderen.

Para efectos de preservar os posíbeis dereitos de propiedade intelectual e industrial, no caso de calquera Usuario ou un terceiro consideraren que se produciu unha violación destes dereitos, deberá notificarlle dita circunstancia, por escrito, a Patatas Conde, S.L., utilizando os datos de contacto que constan nas presentes Condicións Xerais.

IV. Modificacións

Patatas Conde, S.L. pode, ocasionalmente, actualizar e/ou modificar as presentes Condicións Xerais segundo o seu criterio para cumprir coa lexislación en vigor ou a que se promulgar no futuro.

O Usuario acepta o carácter obrigatorio das modificacións ou cambios que se realizaren. Estas modificacións entrarán en vigor a partir dos 7 días naturais seguintes á data de publicación das Condicións Xerais modificadas. O Usuario acepta que o uso continuado que fixer do Sitio Web despois da data de entrada en vigor das Condicións Xerais indicará a súa conformidade con estas modificacións.

Patatas Conde, S.L. resérvase o dereito de modificar en calquera momento a presentación, configuración e localización do Sitio Web, así como os Contidos e as condicións requiridas para utilizalos. Vostede comprométese a revisar sempre a versión máis recente das Condicións Xerais dispoñíbel no Sitio Web: www.patatasconde.com

V. Exclusión de garantías e responsabilidade

Patatas Conde, S.L. non outorga ningunha garantía nin se fai responsábel, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puideren derivarse do acceso ou uso dos Contidos ou do Sitio Web. Entre outras, e sen limitarse a estas, Patatas Conde, S.L. non se fai responsábel das seguintes circunstancias:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento efectivo do Sitio Web e/ou os Contidos, ficando excluída, na máxima medida permitida pola lexislación vixente, de calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que puideren deberse á falta de dispoñibilidade ou de continuidade de funcionamento do Sitio Web e dos seus Contidos habilitados.
 • Falta de utilidade do Sitio Web ou os Contidos para calquera actividade.
 • Do contido, os produtos e os servizos doutras páxinas de Internet ás que puideren dirixirse directa ou indirectamente os links ou enlaces colocados no Sitio Web.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos Contidos.
 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión dos Contidos por parte dos Usuarios.
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento por parte dos usuarios, contrario ás Condicións Xerais do presente Aviso Legal, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública do Sitio Web ou os seus Contidos.

Patatas Conde, S.L., non se fará responsábel dos danos indirectos, relacionados con ou derivados das presentes Condicións Xerais (incluído para tal efecto lucro cesante, perdas de uso, datos ou outras vantaxes económicas), sexa cal for a causa.

VI. Protección de datos

A visita a este Sitio Web non supón o usuario estar obrigado a facilitar ningunha información sobre si. Patatas Conde, S.L. infórmalle que tratará os datos de carácter persoal nos termos da Política de Protección de Datos de Carácter Persoal do Sitio Web que se redacta máis adiante.

VII. Introdución de Links

Aqueles Usuarios que desexaren establecer un hipervínculo, enlace ou link entre o seu Sitio Web e o Sitio Web terán de gozar da autorización previa de Patatas Conde, S.L., presentando unha solicitude ao seguinte enderezo de correo electrónico: info@patatasconde.com, ficando suxeitos ao cumprimento das seguintes obrigas:

 • O Link só permitirá acceder ao Sitio Web, mais non poderá reproducilo de ningunha forma. Non se permite a copia, uso, distribución, comercialización ou reprodución total nin parcial de ningún dos Contidos do Sitio Web de Patatas Conde, S.L.
 • Só se permitirán hiperenlaces á páxina principal do Sitio Web e non se establecerán deep-links coas páxinas Web do Sitio Web nin dos seus servizos, nin se ha crear un browser ou un border environment sobre elas.
 • A páxina Web na que se establecer o hiperenlace ao Sitio Web non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes a Patatas Conde, S.L., agás aqueles signos que formaren parte do mesmo hiperenlace.
 • Baixo ningunha circunstancia Patatas Conde, S.L. será responsábel dos contidos ou servizos postos a disposición do público na Web desde a que se realizar o hiperenlace nin das informacións e manifestacións que inclúan.
 • Non realizarán manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre Patatas Conde, S.L., os seus accionistas, conselleiros, clientes, provedores, asociados e empregados, o Sitio Web ou os Contidos.
 • Non se declarará nin dará a entender que Patatas Conde, S.L. autorizou o hiperenlace ou que supervisou ou asumiu de calquera xeito os servizos ofrecidos ou postos a disposición da páxina Web na que se establece o hiperenlace.
 • O establecemento do hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións comerciais entre Patatas Conde, S.L. e o propietario da páxina Web na que se establecer, nin a aceptación e aprobación por parte de Patatas Conde, S.L. dos seus contidos ou servizos.
 • A páxina Web na que se establecer o hiperenlace non conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral e os bos costumes xeralmente aceptadas en Internet e á orde pública, así como tampouco conterá contidos contrarios a calquera dereito de terceiros.

VIII. Duración

A duración da prestación do servizo do Sitio Web e dos Contidos é de carácter indefinido. Sen prexuízo do anterior, Patatas Conde, S.L. reserva o dereito de interromper, suspender ou terminar a prestación do servizo do Sitio Web ou de calquera dos Contidos que o integraren.

IX. Nulidade parcial

Declarar nula, inválida ou ineficaz calquera das cláusulas destas Condicións Xerais non afectará a validez ou eficacia das restantes, que seguirán sendo vinculantes entre as partes. A renuncia por calquera das partes a esixir nun momento determinado o cumprimento dunha das Condicións Xerais aquí estipuladas non comportará unha renuncia con carácter xeral ao cumprimento doutra condición ou condicións, nin creará un dereito adquirido para a outra parte.

X. Accións en caso de incumprimento

Patatas Conde, S.L. resérvase o dereito a exercer as accións pertinentes en dereito para esixir as responsabilidades derivadas do incumprimento de calquera das disposicións destas Condicións Xerais de Uso do Sitio Web por parte dun Usuario.

XI. Lexislación Aplicábel e xurisdición

O presente Aviso Legal réxese pola lexislación europea. Patatas Conde, S.L. e os Usuarios, con renuncia expresa ao seu propio foro, sométense aos Xulgados e Tribunais de Ourense para resolver cantos litixios puideren derivarse do uso do Sitio Web e dos Contidos.